SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Przewodnicząca:

Zofia Bojdys


Zastępca przewodniczącej:

Kinga Jakóbiec


Członkowie:

Maria Sowa
Paulina Matuszek
Jan Ćwikła
Antonina Kozioł

 

Obsługa sprzętu:

Karol Jakubiec
Michał Kurowski

 

REGULAMIN I ZASADY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁOTWINIE

Uchwalono na podst. Art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).

 

§ 1

1. Samorząd Uczniowski występuje w imieniu wszystkich uczniów szkoły.

2. Władzami samorządu uczniowskiego są:
a) Na szczeblu klas – samorządy klasowe;
b) Na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.

3. Prezydium składa się z następujących funkcji:
a) Przewodniczący samorządu;
b) Zastępca przewodniczącego;
c) Skarbnik;
d) Sekretarz;
e) Członkowie prezydium.

4. Członkowie prezydium wybierani są przez ogół uczniów poprzez wyłanianie przedstawicieli klas na zebraniach klasowych.

5. Przewodniczący wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.

6. Wybory odbywają się w trzecim tygodniu września.

7. Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.

8. Wybory do władz samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów.

9. Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość głosów.

10. Kadencja prezydium trwa jeden rok szkolny.

11. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.

12. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.

13. Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.

14. Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

15. Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji.

16. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

17. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

§ 2

1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w
szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
b) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d) Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
f) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2. Kompetencje stanowiące samorządu uczniowskiego:
a) Uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego

3. Kompetencje opiniodawcze samorządu uczniowskiego:
a) Opiniowanie programu wychowawczego szkoły;
b) Wnioskowanie o nadanie imienia szkole;
c) Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
d) Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
e) Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
f) Opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
g) Opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju.


§ 3

1. Opiekuna samorządu uczniowskiego wybierają wszyscy uczniowie szkoły.

2. Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.

3. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.

4. Opiekun samorządu w uzasadnionych przypadkach może podać się do dymisji.

5. Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa dwa lata.

 

§ 4

1. Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.

2. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.


Załączniki: