Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://spslotwina.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.
 2. Zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego.
 3. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 4. Dokumenty w PDF nie są dokumentami dostępnymi cyfrowo.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 1. zmiana wielkości czcionki,
 2. zmiana kontrastu.
 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bożena Zuziak

e-mail: bozena@spslotwina.pl

można również skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@spslotwina.edu.pl

telefon: 33 867 13 25

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo- skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie, ul. ks. Ferdynanda Sznajdrowicza 11, 34-324 Lipowa

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 1. wejście główne od strony południowej – niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, do wejścia prowadzą schody.
 2. wejście ewakuacyjne od strony północnej – dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, do wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku
 3. wejście ewakuacyjne od strony zachodniej – niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek posiada 2 kondygnacje, 

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób na niepełnosprawnych ruchowo.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze, podłogi są poziome, bez pochylni i uskoków.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na placu postojowym placówki nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.