"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem,

który nieustannie się urzeczywistnia,

przyszłością,  która pozostaje zawsze otwarta."

 

Jan Paweł II

DRODZY RODZICE

jeśli chcecie zapewnić swojemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania zainteresowań w miłej, bezpiecznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej to nasza Szkoła jest miejscem, które spełni Państwa oczekiwania.

Zapraszamy do naszej kameralnej Szkoły, w której są:

-relacje oparte na poszanowaniu praw dziecka, życzliwości i uśmiechu,

-szkoły, która ucząc i realizując codzienność szkolną kieruje się szacunkiem, profesjonalizmem, odpowiedzialnością, życzliwością,

-gdzie doceniamy znaczenie rozmowy i relacji,

-wzmacniamy poczucie wartości i wiary we własne możliwości,

-dzieci mają bezpieczne warunki dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,

-rozpoznawane są możliwości i potrzeby dziecka,

-rozbudzana jest ciekawość świata poprzez stosowanie aktywnych metod pracy,

-szkoły, w której wychowujemy „ku wartościom” – dobra, szacunku, odpowiedzialności i współpracy,

-rozwijamy zainteresowania,

-wspieramy w osiąganiu umiejętności ułatwiających start w szkole i umiejętności życiowe,

-wzmacniamy poczucie wartości i wiary we własne możliwości.

 

Naszymi priorytetami są:

 
- bezpieczeństwo,  

- przyjazna i stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli atmosfera,

- otwartość na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły, gdzie każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości,

 - dbałość o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych,

- pielęgnowanie tradycji, zwyczajów i świąt,

- otwarcie na Europę,

- współpraca z Rodzicami uczniów.

 

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, bierze udział w licznych projektach, realizuje programy międzynarodowe.
Nauka odbywa się na jedną zmianę.
W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające kreatywność. Uczniowie mają możliwość rozwijania  kompetencji społecznych poprzez pracę w  Samorządzie Uczniowskim oraz Wolontariacie.


Szkoła zapewnia:

 • bezpiecznypobyt uczniów na terenie szkoły
 • realizacjęnowoczesnych, ciekawych programów nauczania, innowacji pedagogicznych,
 • stosowanie nowoczesnych metodform pracy z dzieckiem w oparciu o innowacje pedagogiczne i autorskie programy nauczania,
 • możliwość wzięcia udziału w projekcie międzynarodowym Erasmus +,
 • sale lekcyjnedostosowane do pracy z uczniami klas młodszych (1-3) oraz pracownie przedmiotowe dla klas starszych (4-8); wszystkie wyposażone w odpowiednio dobrane nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, tablice lub monitory interaktywne,
 • zajęcia z języka angielskiegoniemieckiego w  pracowni językowej,
 • naukę gry w szachy,
 • zajęcia z informatykiw pracowni komputerowej dla klas 1-3 i klas 4-8 wyposażonej w nowoczesny sprzęt komputerowy, tablety, roboty, długopisy 3D, drukarkę 3D,
 • zajęcia sportowe w formie zajęć do wyboru  zgodnie z zainteresowaniami: uczniów:

-pływanie - tenis ziemny – narty

-zespołowe gry sportowe

-aktywna turystyka - gry rekreacyjne

 • dostępdo szerokopasmowego bezpiecznego internetu w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE,
 • pracę w chmurze: dziennik elektroniczny Vulkan, naukę z wykorzystaniem platform edukacyjnych, korzystanie usług i aplikacji Google Workspace dla Edukacji,
 • troskliwą opiekępodczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej,
 • w ramach zajęć świetlicowych: pomoc przy odrabianiu prac domowych, zajęcia w kółkach zainteresowań, zabawy i gry, w tym na placu zabaw,
 • możliwość korzystania z obiadów,

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów.

 

 

Nauczyciel… to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie,

bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to,

 co w nim najlepszego, cudzym dzieciom? 

– Deanna Beisser

 

Nasza kadra to dobrze wykształceni nauczyciele z doświadczeniem i pasją – otwarci na potrzeby każdego dziecka, wykorzystujący w swojej pracy aktywizujące metody nauczania.

Uczniowie z trudnościami otoczeni są tu szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Baza Szkoły Podstawowej

- nowocześnie wyposażone pracownie w sprzęt multimedialny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne;

- nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;

- biblioteka z bogatym księgozbiorem;

- stołówka;

- świetlica

Szczególne osiągnięcia

Wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów w ogólnopolskich sprawdzianach klas ósmych mieszczą się w granicach wyników średnich w skali OKE.
Uczniowie biorą udział w wielu konkursach na szczeblach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich i uzyskują w nich czołowe lokaty.

Zapraszamy do naszej Szkoły!