Szkoła im. Orła Białego w Słotwinie jest nowoczesną, przyjazną, bezpieczną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Placówka zapewnia bezpieczne warunki i przyjazną atmosferę nauki oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele podejmują działania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz dbają o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny wychowanków.
Nasza szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija ich zainteresowania i uzdolnienia. Współpracuje z rodziną, ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami. Placówka wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosuje nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Szkoła dąży do tego, by uczniowie wyrośli na ludzi, mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne
zachowanie.


Misja szkoły w Słotwinie opiera się na:
1. zapewnieniu wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby,
2. rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów,
3. dbaniu o bezpieczeństwo uczniów,
4. przygotowaniu uczniów do dokonywania odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z sieci Internet, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym
nawiązywania, opartych na wzajemnym szacunku, relacji z innymi użytkownikami sieci,
5. upowszechnianiu zdrowego stylu życia, kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne,
6. wychowaniu w duchu patriotyzmu, nauce poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwieraniu uczniów na korzyści, płynące z zachowania pokoju,
przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,
7. wychowaniu, uwzględniając wartości takie, jak: szacunek, tolerancja, samodzielność, samokrytycyzm oraz poczucie obowiązku,
8. dążeniu do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk
rodzinnych,
9. przekazywaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, także w środowiskach wirtualnych,
10. dbaniu o właściwy klimat w szkole, sprzyjający twórczej i efektywnej pracy,
11. wspomaganiu wychowawczej roli rodziny, współdziałając z rodzicami w procesie kształcenia i wychowania,
12. gwarantowaniu nauczania przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.


Misją szkoły jest zatem, wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania

Misja Przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szansę do indywidualnego rozwoju. Budujemy u...

czytaj więcej