DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH „AKTYWNA TABLICA” NA LATA 2020-2024.  DOFINANSOWANIE: 35 000ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 43 750,00 ZŁ

Rządowy program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 gwarantuje wsparcie finansowe, które umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii. Pozwala wprowadzić do szkoły zindywidualizowane podejście do uczniów, dostosować formę nauczania do każdego ucznia, a w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zastosować nowoczesne techniki w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostaną zakupione specjalistyczne programy edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z niezbędnym sprzętem potrzebnym do funkcjonowania pomocy dydaktycznych.

Sprawozdanie z realizacji programu rzędowego Aktywna Tablica 2020-2024 pomoc psychologiczno-pedagogiczna
I półrocze 2022/2023

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie przystąpił w roku szkolnym 2022/2023 do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego w kwocie 42 750,00 zł zakupiono następujące pomoce dydaktyczne:
• Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny PLUS, 5 programów mTalent:
1. Potrafię. Obszar matematyczny.
2. Potrafię. Obszar polonistyczny
3. Matematyka. Dyskalkulia
4. Koncentracja i pamięć.
5. Ortografia.
• Program multimedialny. Percepcja słuchowa 1 i 2 Pakiet Expert mTalent.
• Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny Plus cz. 3: 4 programy mTalent:
1. Percepcja wzrokowa
2. Trudności w pisaniu
3. Czytanie sylabami cz. 1 i 2
• Profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny Plus cz. 4: 6 programów mTalent:
1. Zajęcia logopedyczne cz. 1 i 2
2. Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych
3. Będzie dobrze
4. Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych
5. Dom.
• MPP Godzina Wychowawcza
oraz sprzęt:
• laptop Dell Vostro Ryzen 5 – 3 szt.
• Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 z oprogramowaniem
• Monitor interaktywny insGraf DIGITAL z oprogramowaniem
Wyżej wymienione oprogramowania i urządzenia maja na celu wzbogacić warsztat pracy szkolnych specjalistów, zwłaszcza w zakresie:
• diagnozy i terapii logopedycznej,
• rozwijania kompetencji matematycznych oraz diagnozy i terapii dyskalkulii,
• wspomagania umiejętności czytania i pisania, doskonalenia funkcji percepcyjno-motorycznych, kształtowania świadomości ortograficznej,
• wspomagania stymulacji wielozmysłowej, wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia,
• rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci w zakresie ich emocji
i funkcjonowania społecznego.