Regulamin świetlicy szkolnej

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie

Uchwalony na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralna częścią szkoły, realizuje cele i zadania szkoły, w tym treści i działania wychowawczo-opiekuńcze zawarte w planie pracy szkoły.
 2. Zadania w świetlicy realizowane są w oparciu o roczny plan pracy oraz tygodniowy rozkład zajęć.
 3. Regulamin świetlicy jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i aktualizowany – po każdej zmianie przepisów związanych z organizacją świetlicy oraz po zmianach w statucie szkoły dotyczących realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas 1-3, którzy pozostają dłużej w szkole na wniosek rodziców lub gdy wynikną inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.
§2. Cele i zadania świetlicy
 1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed oraz po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach.
 2. Stworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce.
 3. Rozwijanie zdolności, zainteresowań, stymulowanie do kreatywnego spędzania czasu w trakcie pobytu na świetlicy. Wspieranie twórczego myślenia.
 4. Dbanie o poprawne relacje między wychowankami. Pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.
 5. Wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie i innych.
 6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 7. Współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem szkolnym.

 

 §3. Założenia organizacyjne
 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły codziennie w godzinach od 7:30-8:00, w poniedziałki i piątki od 11.50-15.50 oraz we wtorki, środy i czwartki od 12.50-15.50. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 2. Nad pracą świetlicy nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Uczniowie do świetlicy kwalifikowani są na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karty zgłoszenia są do pobrania na stronie szkoły i w świetlicy.
 4. Liczba uczniów na świetlicy, będąca pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, nie powinna przekraczać 25.
 5. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia
 6. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do świetlicy, zarówno za ich uszkodzenia jak i zagubienia.
 7. Uczniowie przebywający na świetlicy mają zakaz używania wszelkich urządzeń mobilnych, w innym celu niż uzasadniony kontakt z rodzicami lub opiekunami. W przypadku konieczności kontaktu z rodzicem uczeń musi ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy.
 8. Dziecko ze świetlicy może być odebrane tylko przez rodziców / prawnych opiekunów oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do karty zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, nie wpisaną do karty, jednak wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców / prawnych opiekunów.
 9. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, wymagana jest pisemna zgoda rodzica / prawnego opiekuna, zgodna ze wzorem dostępnym w świetlicy.
 10. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel-wychowawca świetlicy od momentu wejścia dziecka do świetlicy do momentu odbioru dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna lub osobę wyznaczoną w karcie zgłoszenia. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.
 11. Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, dotycząca pobytu dzieci na świetlicy, musi być przekazana w formie pisemnej.
 12. Współpraca z rodzicami odbywa się w kontakcie bezpośrednim – podczas odbioru dziecka ze świetlicy. W razie braku możliwości rozmowy, nauczyciel świetlicy będzie telefonicznie kontaktował się z rodzicem / prawnym opiekunem.
 13. Świetlica wyposażona jest w: przybory rysunkowe, malarskie, materiały papiernicze, gry planszowe, karciane, klocki, zabawki, przybory do zabaw ruchowych, sprzęt audiowizualny, sprzęt i materiały potrzebne do zajęć organizowanych na świetlicy. Za rzeczy świetlicowe zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.

 

§4. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolnej

 

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanej opieki podczas pobytu na świetlicy
  2. poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, jak i inne dzieci korzystające ze świetlicy
  3. ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną
  4. wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
  5. doskonalenia swoich uzdolnień i zainteresowań, podejmowania twórczych działań
  6. wdrażania do samodzielnej nauki, uzyskania pomocy w nauce, jeśli pojawią się trudności
  7. korzystania z zasobów świetlicy, gier, zabawek, sprzętu
 2. Uczeń jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy, z którym jest zapoznany na początku roku szkolnego
  2. przestrzegania zasad współżycia w grupie i kulturalnego zachowania
  3. respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy świetlicy
  4. zgłoszenia wychowawcy każdego wyjścia ze świetlicy
  5. przebywania w miejscu, które wyznaczył wychowawca oraz nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową
  6. dbania o porządek, szanowania zasobów świetlicy
  7. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie

 

 

§5. Dokumentacja świetlicy

 

 1. Regulamin świetlicy
 2. Roczny plan pracy świetlicy
 3. Tygodniowy rozkład zajęć
 4. Dziennik zajęć
 5. Karty zgłoszeń
 6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy

 

 

§6. Zadania nauczyciela-wychowawcy świetlicy

 

 1. Opracowanie rocznego planu i tygodniowego rozkładu zajęć
 2. Prowadzenie dziennika zajęć
 3. Sumienne wypełnianie swoich obowiązków
 4. Sprawowanie opieki i zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa
 5. Rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie im rozwoju, kreatywności i twórczego myślenia
 6. Organizowanie gier i zabaw, w tym ruchowych, zarówno w sali oraz na powietrzu
 7. Współpraca z Radą Pedagogiczną, pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami
 8. Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych
 9. Zapoznanie uczniów z wewnętrznym regulaminem świetlicy
 10. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materiałowych świetlicy
 11. Informowanie o niewłaściwym zachowaniu uczniów zarówno rodziców jak i wychowawcę

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018r.


Załączniki: