psycholog

mgr Dominika Więzik

środa: 8.00-14.00

czwartek: 7.50-15.50

piatek: 10.30-16.30

 

W związku z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017r.  działania pedagoga i psychologa szkolnego mają na celu: 

  wsparcie, poradnictwo i pomoc

a realizowane są poprzez:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
  w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia
  w życiu szkoły;

 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb (konsultacje i porady, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcią o charakterze terapeutycznym o charakterze socjoterpeutycznym);

 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  i młodzieży;

 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy  (także pomocy materialnej
  w zakresie stypendiów i wyprawki szkolnej) w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów (współpracujemy z instytucjami - poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, policją, strażą miejska, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami sądowymi);

 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 8. wspieranie nauczycieliwychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
  w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.