Plan pracy świetlicy

Plan pracy świetlicy szkolnej na rok 2023/2024

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słotwinie

Prowadzący zajęcia:

 • mgr Barbara Jakubiec
 • mgr Sławomir Gibas                                    
 • mgr Sylwia Mrowiec                                    
 • mgr Dominika Więzik                                    
 • mgr Bogumiła Brózda

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

 1. Organizacja pracy świetlicy.
 • Zapoznanie z regulaminem świetlicy.
 • Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.
 • Integracja zespołu.
 • Poznanie praw i obowiązków uczestnika świetlicy szkolnej.
 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.
 • Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
 • Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
 • Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.
 • Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.
 • Dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i w szkole.
 • Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej.
 • Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
 • Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi. - Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 1. Rozwój intelektualny.
 • Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.
 • Pomoc w odrabianiu lekcji.
 • Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
 • Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków.
 • Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.
 • Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.
 • Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.
 1. Rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć:
 • plastycznych poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;
 • czytelniczo-medialnych udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych. - hobbystycznych; - sportowych.
 1. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.
 • Udział w obchody rocznic i świąt państwowych.
 • Wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych.
 • Poznanie tradycji szkoły i jej patrona.
 • Organizowanie i udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.
 1. Edukacja ekologiczna.
 • Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
 • Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.
 • Udział w akcjach: np. Sprzątanie świata, Dzień Ziemi i innych tego typu.
 1. Edukacja prozdrowotna.
 • Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej).
 • Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie.
 • Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
 1. Edukacja czytelnicza i medialna.
 • Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.
 • Współpraca z biblioteką szkolną.

          TEMAT TYGODNIA

ZADANIE SZCZEGÓŁOWE

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

1

Witaj szkoło, żegnajcie wakacje.

- poznawanie się grupy

-kształtowanie zdolności manualnych - poznanie zasad bezpiecznej zabawy na podwórku i w świetlicy

Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy – zawarcie kontraktu grupowego. „Jak spędziliśmy wakacje” – swobodne wypowiedzi dzieci, zapoznanie z mapą Polski i odszukiwanie wakacyjnych miejscowości. Praca plastyczna „Pocztówka z wakacji”. Zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem

Przeprowadzenie zajęć „Poznajmy się lepiej”.

Wrzesień T1

2.

Bezpieczna droga do szkoły.

-                  poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

-                  integracja grupy

Wspólne ustalenie zasad obowiązujących w świetlicy

 Dekorowanie świetlicy.

Omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze ze szkoły i do szkoły.  Gry edukacyjne związane z tematyką bezpieczeństwa.

Opiekujemy się nowymi uczniami w naszej szkole - zabawy integracyjne.

 Czytanie czasopism dziecięcych.

Wrzesień  T2

3.

Jesień jako pora roku

-                  kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie

-                  zapoznanie dzieci z nowymi technikami plastycznymi

Pogadanka „cztery pory roku”. Przeprowadzenie zabaw na podwórku szkolnym.

Utrwalenie zasad bezpieczn

Wrzesień T3

 

 

 

- rozwijanie zdolności manualnych

ej zabawy w budynku szkoły i poza nią.

Wykonanie jesiennej dekoracji.

Zbieranie i rozpoznawanie liści i darów jesieni. Zabawy różnymi zmysłami, pomagającymi rozpoznać jesień.

 

4.

Bon ton o dobrym wychowaniu

- kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach - rozwijanie sprawności fizycznej

Rozmowa kierowana na temat kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

Wyjaśnienie pojęcia kultury osobistej i potrzeby jej przestrzegania.

Wykonanie mini poradnika „Złote zasady kulturalnego człowieka”.

Wykonanie pracy plastycznej na temat „Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe”.

Wrzesień T4

5.

Dary jesieni – ogrodu, lasu, sadu.

-                  rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu

-                  zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie

-                  ukazywanie możliwości wykorzystania materiału przyrodniczego do różnych prac plastyczno-technicznych

Czytanie wiersza „Pani jesień”

Zorganizowanie jesiennego spaceru- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

Zbieranie materiału przyrodniczego: kasztanów, liści itp.

Wykonanie ludzików i zwierzątek z zebranego materiału.

Inscenizacja wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy wykonanie kukiełek.

Sposoby na jesienną nudę - mapa myśli.

Wrzesień T5/

Październik  T1

6.

Mój wymarzony nauczyciel

-                  kształtowanie nawyków grzecznościowych

-                  wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły

-rozwijanie zdolności literackich

Rozmowy z dziećmi na temat: pracy nauczyciela i innych pracowników szkoły, wzajemnych relacji między ludźmi. Wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 Konkurs plastyczny „Portret nauczyciela”. Omówienie wiersza J. Tuwima pt. „Wszyscy dla wszystkich”.

Zabawy i gry ruchowe.

Rymowanki dla nauczycieli.

Październik T2

7

Dzień pupila- wizyta zwierząt w szkole

Kształtowanie umiejętności opieki nad zwierzęciem. Wdrażanie do poczucia

Zorganizowanie wystawy zwierząt domowych w szkole. Opisujemy zwierzęta,

Październik T3

 

 

 

odpowiedzialności za swojego pupila.

które hodujemy w domu, dzielimy się spostrzeżeniami dotyczącymi ich zwyczajów, sposobu pielągnacji i karmienia. Wykonanie plakatu promującego akcję zbiórki karmy dla zwierząt.

„Mój ukochany pupil” – wyklejanie, lepienie z plasteliny. „Kalambury” - zwierzęta domowe (odgadywanie nazw zwierząt na podstawie rysunku lub ruchu).

 

8.

Moja miejscowość

- poznanie najbliższej okolicy (ciekawe miejsca w naszym regionie) - rozwijanie uczuć patriotycznych

Praca plastyczna „Beskidy –moja mała

Ojczyzna” Czytanie legend i podań z regionu

Beskidów,

Wykonanie albumu „Beskidy”

Zabawy ruchowe na boisku szkolnym

Październik T4

9.

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli.

- budzenie szacunku dla tych , którzy odeszli z naszego otoczenia -

przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku - zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami Święta Zmarłych.

Pogadanka, na temat tego jak należy się zachowywać w miejscach pamięci, na cmentarzach.

Wykonanie lampionów.

Czytanie wiersza Hanny Łochockiej

„Zaduszkowe płomyki” - wykonanie ilustracji do wiersza.

Zabawy na świeżym powietrzu.

Październik T5

10

Święto Niepodległości – Święto Szkoły

-                  poznanie sylwetek bohaterów, którzy walczyli wyzwolenie naszego kraju - uświadomienie znaczenia wolności i suwerenności narodowej

-                  poznanie symboli narodowych godło , flaga, hymn.

-                  Patron szkoły – Orzeł Biały

Praca plastyczna „100 lecie odzyskania Niepodległości”.

Zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uświadomienie ważności tego święta i konieczności jego obchodów.

Słuchanie pieśni patriotycznych.

Gry i zabawy integrujące grupę.

Listopad T1

11

Stop agresji i przemocy w szkole

Poznanie terminów przemoc i agresja. Uświadomienie skutków pozytywnych zachowań, budowanie pozytywnych relacji.

Rozmowy i pogadanki na temat agresji i przemocy, burza mózgów – pozytywne zachowania

Nasze emocje – malowanie farbami. Zabawa „Zgadnij co widzę”, „Iskierka”, scenki sytuacyjne Słuchanie muzyki

Listopad T2

 

 

 

 

relaksacyjnej, bajek z morałem

 

12

Przyroda wokół nas- zwierzęta i rośliny chronione.

- zapoznanie z fauną i florą Beskidów

Rozmowy z dziećmi o zwierzętach i roślinach będących pod ochroną,.

Oglądanie albumów, czytanie ciekawostek na temat życia i zwyczajów zwierząt chronionych.

-przygotowanie prac do Międzynarodowego

Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach

Listopad T3

13

Andrzejkowe wróżby

-                  poznanie zwyczajów andrzejkowych

-                  wdrażanie do wspólnej ,wesołej zabawy; - kształcenie właściwego stosunku do wróżb;

-przygotowania do kiermaszu bożonarodzeniowego

Rozmowa na temat tradycji, obrzędów i zwyczajów andrzejkowych.

Wykonanie elementów dekoracji i potrzebnych materiałów na wieczór andrzejkowy.

Zorganizowanie wróżb andrzejkowych. Wykonywanie kartek i ozdób bożonarodzeniowych.

Listopad T4

14

Grudniowe tradycje i Mikołajki

-                  kultywowanie tradycji mikołajkowej; - uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi;

-                  zwracanie uwagi na ubiór stosowny do pory roku;

Zapoznanie z legendą na temat św. Biskupa Mikołaja.

Wykonanie portretu św. Mikołaja.

Akcja „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” – dlaczego warto być bezinteresownym?

Grudzień T1

15

Oczekujemy świąt Bożego Narodzenia

-zapoznawanie z tradycjami i zwyczajami związanymi ze Świętami Bożego

Narodzenia

- rozwijanie sprawności manualnej

–przygotowanie kiermaszu

Wykonywanie ozdób choinkowych i dekorowanie świetlicy.

Czytanie tekstów na temat świątecznych zwyczajów i obrzędów w Beskidach i w innych regionach Polski.

Wiersze i opowiadania o tematyce świątecznej.

Grudzień T2

16

Miłość i tolerancja w świetle Świąt Bożego Narodzenia

-                  uwrażliwianie dzieci na właściwe przeżywanie Świat Bożego Narodzenia;

-                  umacnianie więzi między dziećmi

Śpiewanie kolęd.

Składanie życzeń świątecznych.

Uwrażliwienie dzieci na wartości: miłość, tolerancja, w kontekście zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych – czytanie i omawianie tekstów literackich.

Ukazanie prawdziwego sensu i znaczenia obchodów świąt.

Grudzień T3

 

Święta Bożego Narodzenia

 

 

 

 

 

17

Jesteśmy lepsi w Nowym Roku

-                  zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z Nowym Rokiem;

-                  utrwalenie nazw dni tygodnia, miesięcy i pór roku;

Czytanie baśni „O dwunastu miesiącach” oraz „O Młynarzu Sylwestrze”.

Wykonanie ilustracji do baśni.

Wyszukiwanie przysłów o Nowym Roku w różnych źródłach.

Co zrobić, aby być lepszym w Nowym Roku – rozmowa o postanowieniach noworocznych.

Styczeń T1

18

Maski, czapki , kotyliony – to karnawał.

- wyrabianie wrażliwości estetycznej – poznanie zwyczajów i tradycji związanych z zapustami

Wykonanie masek karnawałowych.

Zabawy towarzyskie.

Dekoracje na zabawę karnawałową.

Zabawa karnawałowa.

Styczeń T2

19

Moja rodzina. Dzień Babci i Dziadka

-kształtowanie postaw miłości, przywiązania i szacunku do osób starszych;

Czytanie wierszy o dziadku i babci.

Wykonanie laurki.

Rysowanie portretu babci lub dziadka.

Styczeń T3

20

Bezpieczne ferie

-                  kształtowanie sprawności fizycznej i hartu

-                  sporty zimowe i ich znaczenie dla zdrowia

-                  zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zdyscyplinowania podczas zabaw

Pogadanka na temat sportów zimowych.

Zabawy na śniegu.

Spacer zimowy.

Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych.

Praca plastyczna „Mój ulubiony sport zimowy”.

Styczeń T4

 

FERIE ZIMOWE

Luty T1

Luty T2

21

Pomagamy zwierzętom

- rozwijanie postaw proekologicznych

Obserwacja i dokarmianie ptaków.

Praca plastyczna „Dbamy o zwierzęta zimą”.

Słuchanie tekstu H. Łochockiej „O wróbelku Elemelku pustym brzuszku i rondelku”- rozmowa kierowana z dziećmi na podstawie opowiadania.

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Luty T3

22

Zima wcale nie jest zła!

-                  charakterystyka zmian w przyrodzie następujących zimą;

-                  zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu;

Charakterystyka zimy, pogadanka na temat skąd się bierze śnieg, jak wygląda krajobraz zimowy. Zachęcanie do przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy na śniegu i

Luty T4

 

 

 

- kształtowanie poczucia estetyki i piękna

lodzie;

Pejzaż zimowy – praca plastyczna

 

23

Moje hobby

Dzień kolekcjonera

- kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego; - rozwijanie indywidualnych zainteresowań

Moje hobby – swobodne wypowiedzi dzieci. Oglądanie przyniesionych przez dzieci zdjęć, kolekcji, klaserów, albumów.

Dyskusja „Dlaczego warto aktywnie spędzać czas wolny?”

Gry i zabawy ruchowe.

Marzec T1

24

Pierwsze zwiastuny wiosny

-                  rozwijanie spostrzegawczości; - rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody;

-                  dbałość o czystość otaczającego nas środowiska;

-                  kształtowanie postaw prozdrowotnych;

Słuchanie wierszy o przedwiośniu.

Wykonanie pracy plastycznej Bazie w wazonie- zastosowanie różnych technik plastycznych. Wysianie nasion do mini szklarni- obserwacja wzrostu siewek.

Konkurs plastyczny "Zdrowe zęby mam bo o nie dbam".

Marzec T2

25

Żegnaj zimo, witaj wiosno!

-                  obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną

-                  rozwijanie spostrzegawczości;

-                  kształtowanie postaw prozdrowotnych;

Ukazanie zwyczaju topienia marzanny; czytanie wierszy o tematyce wiosennej;

Spacer przyrodniczy, obserwacja zmian w przyrodzie;

Praca plastyczna „Wiosenne kwiaty”

Zajęcia warsztatowe pod tytułem "Sprawny język".

Pogadanka o usprawnieniu aparatu artykulacyjnego - przykładowe ćwiczenia.

Marzec T3

26

Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych

- zwrócenie uwagi na rangę tradycji narodowych polskich i innych kultur; -zapoznanie z tradycjami i obrzędami staropolskimi;

Malowanie pisanek i zajączków.

Wykonanie kwiatów wiosennych i palm z kolorowej bibuły.

 Przeprowadzenie konkursu na pisankę wielkanocną.

Dekorowanie sali, wykonanie gazetki tematycznej

Zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego

Warsztaty "Savoir vivre przy stole" - zajęcia w grupach dotyczące nakrycia do stołu oraz kultury spożywania posiłków przy pomocy noża i widelca.

Marzec T4

 

27

Kto o pisankach pamięta ten będzie miał wesołe święta

-                  dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem świąt;

-                  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw;

-                  rozwijanie sprawności fizycznej;

Praca plastyczna „ Śmigus- dyngus w moim domu” Wykonywanie zwierzątek techniką orgiami.

Zabawy ruchowe.

Marzec T5

 

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Kwiecień T1

28

W zdrowym ciele zdrowy duch

- zwrócenie uwagi na konieczność dbania o jamę ustną

Pogadanka na temat właściwego sposobu mycia zębów.

Stworzenie piramidy zdrowia ( ze szczególnym zwróceniem uwagi na pokarmy i przekąski zdrowe dla zębów).

Kwiecień T2

29

Książka moim przyjacielem.

-                  rozwijanie wyobraźni

-                  wyrabianie nawyku szanowania i oddawania książek

-                  zachęcenie do ciągłego korzystania z biblioteki

Wykonanie zakładki do książki.

Konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka”.

Zabawy rozwijające wyobraźnię.

Praca plastyczna „Ulubiona postać z bajki”.

Kwiecień T3

30

Dzień ziemi

-kształcenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew po kształcie liści. - wdrażanie

dzieci do dbania o naszą planetę;

Rozwiązywanie zagadek związanych z planetą Ziemią.

Zabawy w zapamiętywanie ćwiczymy spostrzegawczość.

Projekt plakatu „Ziemia planeta moich marzeń”.

Kwiecień

T4

31

Konstytucja  3 Maja

Wspomaganie rozwoju postaw obywatelskich

Zapoznanie uczniów z historią Sejmu

Czteroletniego i uchwaleniem Konstytucji Wyszukiwanie informacji na ten temat- dyskusja

Kwiecień T5

31

Mój kolega, mój przyjaciel. Przyjaźń jest ważna!

Podkreślanie znaczenia przyjaźni.

Zachęcanie do koleżeństwa i wzajemnej pomocy.

Układanie kodeksu przyjaźni. Samopomoc uczniowska- podaj dłoń młodszemu. Zabawy orientacyjno- porządkowe. Nadejście wiosny- rozmowa z dziećmi. Krzyżówka wiosenna. Zabawy na boisku szkolnym. Mega wiosenny krajobraz- praca zbiorowa.

Maj T1

32

Świat zwierząt

-                  Zapoznanie dzieci ze zwierzętami różnych sfer klimatycznych.

-                  Wzbogacanie wiedzy na temat życia

Krzyżówki tematycznie związane ze zwierzętami.

Odgadywanie nazw zwierząt po odgłosach, jakie wydają.

Maj T2

 

 

 

zwierząt na wsi, w dżungli oraz w zoo. - Wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego obchodzenia się ze zwierzętami.

Oglądanie albumów ze zwierzętami.

Praca plastyczna „Moje ulubione zwierzątko”

 

33

Kocham Cię Mamusiu z serduszka całego.

-                 kształtowanie postawy szacunku do rodziców

-                 rozwijanie umiejętności pracy w grupie

-                 rozwijanie zaradności i samodzielności

Pogadanka „Zawody naszych mam”

Praca plastyczna „Portret mamy”

Czytanie wierszy o mamie

Zagadki ruchowe- zajęcia, które najczęściej wykonują nasze mamy.

Gry i zabawy ruchowe na boisku

Maj T3

34

Międzynarodowy dzień dziecka

- wyrabianie dyscypliny i współdziałania w grupie

-budzenie zainteresowania życiem dzieci w innych krajach rozwijanie zdolności plastycznych

Dzieci z różnych stron świata wykonanie plakatu przez wszystkich uczestników świetlicy (praca zbiorowa).

Wykonanie gazetki świetlicowej.

Zapoznanie z Konwencją praw dziecka Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich marzeń.

Maj T4

35

My i nasza szkoła.

-                 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro

-                 wyrabianie pozytywnej postawy wobec szkoły

Rozmowa kierowana - „ Dobre strony mojej szkoły to..”

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Praca plastyczna „Szkoła moich marzeń”

Czerwiec T1

36

Ćwicz razem ze mną

- wspomaganie rozwoju ogólnej sprawności fizycznej

Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym, Rozgrywki sportowe.

Poszukiwanie informacji o największych polskich sportowcach.

Wykonanie gazetki tematycznej

Czerwiec T2

37

Czas na wakacje.

-                 kształtowanie postawy koleżeńskości i wzajemnej pomocy podczas zabaw - zwrócenie uwagi na bezpieczne spędzanie czasu wolnego

-                 wdrażanie do kulturalnego wykorzystania czasu wolnego

Rozmowa „Nasze plany wakacyjne”.

Praca plastyczna „Kolory lata”.

Porządkowanie świetlicy (pakowanie zabawek zdejmowanie dekoracji)

Czerwiec T3