Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, czasami  czuje się bardzo samotny.

      -Ernest Hemingway

 

Pedagog szkolny

 

mgr Maria Wandzel

 

środa: 7.30 -12.00 

czwartek: 8.00-12.00 piątek: 9.30 -13.30

środa 12.00 -13.00 KONSULTACJE DLA RODZICÓW (po uzgodnieniu telefonicznym)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. działania pedagoga szkolnego mają na celu: 

  wsparcie, poradnictwo i pomoc a realizowane są poprzez:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb (konsultacje i porady, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia o charakterze terapeutycznym i o charakterze socjoterpeutycznym);
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń      rozwojowych,        zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy (także pomocy materialnej w zakresie stypendiów i wyprawki szkolnej) w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów (współpracujemy z instytucjami - poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, policją, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, kuratorami sądowymi);
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły.
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.