PEDAGOG 2

Pedagog

                                  rty

DLA KAŻDEGO DZIECKA – pdf

 zzzer

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to cały system działań obejmujący warsztaty dla dorosłych, które dają szansę na lepsze porozumiewanie się z dziećmi. Celem nadrzędnym jest spowodowanie takich zmian w komunikacji, które sprawią, żeby dzieci nas słuchały i do nas mówiły. Autorkami Szkoły są A. Faber i E. Mazlish.

Podczas warsztatów dorośli dowiadują się jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami. Jak uczucia rozpoznawać, nazywać, zaopiekować. Uczą się też  jak zachęcać dziecko do współpracy i samodzielności. Zapoznają się z ciekawym zagadnieniem – jak nagradzać dzieci i jak je karać, nie wzbudzając w nich  poczucia winy i złości. Warsztaty jasno i wyraźnie pokazują, że warto uwalniać dzieci od etykietek, które nakleja im świat już od urodzenia. Są cennym doświadczeniem profilaktycznym jak i zaradczym. Stanowią idealną bazę do pracy z dziećmi, wskazują dorosłym drogę do porozumienia z dziećmi.

 

Zgodnie z zapowiedzią, po uprzedniej zgodzie Wójta, zapraszamy wszystkich rodziców na zajęcia warsztatowe Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Proponowany termin pierwszego spotkania to 4 lub 11 października o godzinie 16.30, kolejnych 7 spotkań, w kolejne piątki, pomijając oczywiście 1 listopada. Spotkania trwają 3 godziny zegarowe, są prowadzone przez 2 osoby, z założenia mają na celu podniesienie umiejętności wychowawczych ale też stanowią doskonałą grupę wsparciaJ Zachęcamy do deklaracji uczestnictwa we wszystkich częściach warsztatu, gdyż każda z  kolejnych niejako wynika z poprzedniej. Uprzedzamy więc, że uzyskania dyplomu uczestnictwa można oczekiwać tylko wtedy, gdy nieobecności na zajęciach nie przekroczą 2 spotkań ( wykluczamy 2 kolejne nieobecności).

Zachęcamy!! Zapraszamy!! Do zobaczeniaJ

 

                                                                                                       Sylwia Piela, Anna Motyka

 

 

 

 

pedagog szkolny ZAPRASZA

pedagog


LISTA WAŻNYCH MIEJSC – TU MOŻNA UZYSKAĆ POMOC

WYKAZ INSTYTUCJI POMOCNYCH RODZICOM

W ROZWIAZYWANIUPROBLEMÓW RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

L.P INSTYTUCJA POMOCOWA/OSOBA KONTAKT/

TELEFON

RODZAJ UDZIELANEJ POMOCY
1. „Pomarańczowa linia” 801-140—68

800-66-11-66 ( Śląsk i Małopolska)

Pomoc rodzicom, których dzieci piją (połączenie bezpłatne)
2. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy-w Rodzinie -„Niebieska linia” 800-120-002 Pomoc ofiarom przemocy (połączenie bezpłatne)
3. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
4. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 –

– www.116111.pl

 

Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.
5. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100

www.800100100.pl

To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
6. Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. 800 060 800 – Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żywcu

Ul. Grunwaldzka 10

33 8613309  
8. Zespół Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Sienkiewicza19 33 8 61-35 05  
9 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żywcu SANEPID w Żywcu 33 861 21 37  
10 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Żywcu

ul. Garbarską 3.

Rejestracja:

33 432 28 46

 

 
11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – PCPR

ul. Ks. Pr. St. Słonki 24

 

tel. 33 861 93 36,

33 861 94 19

pcpr_zywiec@op.pl

doradztwo specjalistyczne: praca socjalna, pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa
12. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych

Sąd Rejonowy w Żywcu
34-300 ul. Kościuszki 39

 

pok. 75 tel/fax 33 475 12 74

tel. 33 475 12 75 –

Pn-Pt. godz. 08:00-15:00
13. Poradnia Leczenia Uzależnień w Żywcu

Aleja Wolności 2 ,

33 861 00 83
14. Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy przy UG

w Lipowej

Ul. Wiejska 44

33 860 15 51 t.Handzlik@lipowa.pl przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, uzależnienia 6 x w miesiącu dyżur terapeutów
15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej ,

ul. Wiejska 40,

tel. 33-867-13-29
fax: 33-867-19-19www.gopslipowa.naszops.pl 
 
16. Dyrektor ZSP w Słotwinie 33 8671325  
17. Pedagog ZSP w Słotwinie 33 8671325  
18. Wychowawcy klas

 w ZSP w Słotwinie

33 8671325  

 

Przydatne linki:

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/gdzie-szukac-pomocy


JAK REALIZOWALIŚMY ZADANIA PROJEKTU „SZKOŁA KOMPETENCJI”

W ROKU SZK. 2018/2019

1 września 2018r. nasza placówka przystąpiła do realizacji przyznanego w czerwcu 2018r. projektu „ Szkoła kompetencji”. Ogólny cel projektu to:  Uczniowie/dzieci nabywają umiejętność uczenia się. Cele szczegółowe  to:

 • wprowadzenie przez nauczycieli do procesu lekcyjnego metody eksperymentu,
 • wzbudzanie u uczniów/ dzieci motywacji i wiary we własne możliwości, rozbudzanie zainteresowania nauką,
 • ukazywanie uczniom/dzieciom związku między uczeniem się przez doświadczanie i zdobywaną przez nich nową wiedzą,
 • poznanie przez uczniów/dzieci swoich silnych i słabych stron,
 • stosowanie przez uczniów/dzieci wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach,
 • rozwijanie u uczniów/dzieci umiejętności organizowania własnego procesu uczenia się.

Przygotowania do realizacji rozpoczęły się już na posiedzeniach sierpniowych, gdzie rada pedagogiczna zapoznała się z podstawowymi informacjami na temat organizacji             i przebiegu realizacji projektu w placówce. Wszystkie czynności projektowe odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem działań, opracowanym w oparciu                 o sporządzoną diagnozę potrzeb.

Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach oraz zostali przeszkoleni z zakresu kompetencji kluczowych (narzędzie profil szkoły/ placówki). Dokonano oceny poszczególnych kompetencji w celu wyboru najistotniejszej  z perspektywy potrzeb naszej placówki. Diagnozę tym narzędziem przeprowadzono także wśród uczniów        i rodziców. Drugie warsztaty poświęcone tematowi odbywały się z wykorzystaniem narzędzi: matryca Eisenhowera. W oparciu o wyniki diagnozy, przedstawioną argumentację i dyskusję ustalono, że w tym roku będziemy rozwijać kompetencję       „Umiejętność uczenia się” jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji.

We wrześniu dokonana została także diagnoza pogłębiona narzędziem „ Rybi szkielet”. Diagnoza miała na celu określenie czynników odpowiadających za niezadowalający poziom uczenia się.

 • Czynniki tkwiące w uczniu – dysfunkcje rozwojowe, motywacja, zaangażowanie w proces edukacyjny, brak wiedzy na temat kompetencji kluczowych, brak wiary w swe możliwości, nie wie po co się uczy, nie zna stylu uczenia się
 • Czynniki tkwiące w szkole – baza, bezpieczeństwo, warunki realizacji zadań, niewystarczająca informacja zwrotna do uczniów
 • Czynniki tkwiące w nauczycielu- merytoryczne przygotowanie, relacje w płaszczyźnie nauczyciel – uczeń, stosowane metody, formy niska wiedza       o kompetencjach, nie zawsze dowiadują się co utrudnia, a co pomaga               w skutecznym uczeniu się
 • Czynniki tkwiące w rodzinie- zapewnienie potrzeb fizjologicznych, bytowych, bezpieczeństwo, troska, przyjazne relacje, oczekiwania zgodne z możliwościami, styl wychowania,, brak kontroli nad organizacją czasu wolnego dziecka, niskie aspiracje bądź wygórowane aspiracje niektórych rodziców, wychowanie bezstresowe, bez barier, brak autorytetu, dobrego przykładu
 • Czynniki tkwiące w środowisku- oczekiwania społeczne, wpływ otoczenia ( rodzina, grupa rówieśnicza, preferencje osób znaczących,, niezaradność życiowa rodziców, ograniczony dostęp do dóbr kultury, promowanie przez media złych wzorców
 • Organ prowadzący/ system edukacji – lekcje w klasach łączonych, przeładowane programy, brak czasu na utrwalenie wiadomości, brak środków na zajęcia dodatkowe

 

W październiku i listopadzie zespół zadaniowy opracował scenariusze zajęć dla przedszkola, kl. I – III, IV – VIII oraz narzędzi do diagnozy stylów uczenia się. Każdy wychowawca otrzymał zestaw – scenariusz, narzędzie do diagnozy oraz materiały dodatkowe do wykorzystania w pracy z uczniami.

Diagnozę stylów uczenia się przeprowadzili wychowawcy 19 XII. Wyniki przedstawili nauczycielom uczącym w ich klasach 27.12.2018r, a rodzicom na  zebraniu 17 I 2019r. Uczniowie za pomocą mapy mentalnej przedstawiali swój styl uczenia się. Powstałe prace prezentowane zostały na gazetkach ściennych.

Projekt zakładał zadania dla wszystkich podmiotów  placówki.

Nauczyciele w ramach WDN odbyli  szkolenie na temat– „Jak motywować ucznia/dziecko do pracy?” i na bieżąco doskonalili warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, e- konferencjach, seminariach, webinariach oraz samokształcenie. Dla rodziców przeprowadzone zostało szkolenie na temat motywacji, 4 godzinne warsztaty na temat: „Emocje. Uczucia dobre czy złe? Motywacja ucznia do nauki”. Przygotowany został materiał na str. www szkoły na temat „Co rodzic powinien wiedzieć na temat kompetencji kluczowych swojego dziecka” .

W drugim półroczu nauczyciele prowadzili zajęcia z uczniami wykorzystując metody aktywizujące, eksperymenty, innowacje i projekty edukacyjne. Zarówno w szkole jak   i przedszkolu prowadzone były zajęcia otwarte. Migawki z tych zajęć umieszczane były na bieżąco na stronie szkolnego facebooka.

Po pierwszym roku wdrażania widoczne są walory Projektu oraz efektywność             w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych podmiotów – zarówno uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Projekt wart jest kontynuacji w przyszłym roku szkolnym. Zapraszamy już dzisiaj do czynnego włączenia się w nasze powakacyjne działania projektowe. Rodziców już we wrześniu zapraszamy na kolejną niezwykle ciekawą sesję z p. psycholog Pielą.

Koordynator ds. projektu

 


DZIEŃ LEKKIEGO TORNISTRA

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 1 października 2018 r. Ogólnopolskim Dniem Tornistra. W związku z tym zapraszam uczniów kl. I – VIII do czynnego wzięcia udziału w Szkolnym Dniu Lekkiego Tornistra.

Pedagog OGŁOSZENIA 18


Szkolny Dzień Praw Dziecka

 1. grudnia 2017r. odbyło się w ZSP Słotwina podsumowanie realizowanego w szkole projektu edukacyjnego „ Szkoła ważnych praw”– VIII Szkolny Dzień Praw Dziecka, w tym roku pod nazwą: „Żyjmy w zgodzie z prawem”.

Celem projektu była  kontynuacja działań nad doskonaleniem klimatu szkoły, maksymalizacji  poczucia bezpieczeństwa, koleżeńskich relacji uczniowskich, podnoszenia świadomości w zakresie praw i obowiązków podejmowanych w latach ubiegłych. Jest to równocześnie moment przystąpienia klas I – VI do konkursu o tytuł Mistrza/ Mistrzyni uprzejmości, którego rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec roku szkolnego.  Ponadto w tym roku celem jest także  przybliżenie idei wolontariatu.

Zadaniem projektu było wprowadzenie w tematykę praw i obowiązków najmłodszych uczniów naszej placówki – starszaków, klas I – III  oraz pogłębienie tej wiedzy i wykorzystanie jej        w codziennych relacjach przez wszystkie podmioty Zespołu oraz  rozpropagowanie szkolnego wolontariatu.

W tym roku projekt zakładał:

 • XI – apel rozpoczynający inicjatywę, odczytanie Listu Rzecznika Praw Dziecka, ogłoszenie kolejnej edycji konkursu na najsympatyczniejszego ucznia/ uczennicę r. szk. 2017/2018, rozdanie materiałów na temat praw przydatnych w debatach klasowych oraz krótką prezentację multimedialną na temat praw.
 • Na lekcjach wychowawczych kl. IV – VII i zajęciach zintegrowanych kl. I – III oraz u starszaków przeprowadzone zostały  klasowe działania  na temat praw ( przypomnienie, wprowadzenie w tematykę, poszerzenie nabytej już wiedzy w tym temacie. Debaty klasowe toczyły  się do piątku, kiedy to kl. III – VII podsumowały  zdobytą wiedzę króciutkim  W każdej klasie został  wyłoniony zwycięzca – ekspert od praw dziecka. Za chwilę  dowiecie się kto nimi został.
 • Tegoroczna zabawa andrzejkowa ( 29. XI) odbyła się pod hasłem „Mam prawo do bezpiecznej i kulturalnej zabawy”
 • Efektem Waszych przemyśleń była  indywidualna  praca plastyczna  W klasach starszych (kl. IV- VII) na temat: „Nasze prawa – ważna i poważna sprawa”, w młodszych (kl.  I – III )  na temat „ Ja i moje prawa”. Starszaki wykonały zbiorowy plakat na temat „Prawa w oczach dzieci”
 • I wreszcie dzisiejsze spotkanie -podsumowanie działań projektu  z udziałem zaproszonych gości, spotkanie z P. Władysławą KLINOWSKĄ -DEKĄ – Członkiem Kapituły Orderu Uśmiechu, która usystematyzuje Waszą wiedzę na temat praw oraz przedstawi ideę wolontariatu, który pragniemy w naszej szkole propagować.

Podsumowanie działań projektu uświetnili swą obecnością zaproszeni goście: Pan Jan Góra – Wójt Gminy Lipowa, Pani Władysława  Klinowska-Deka – Kawaler Orderu Uśmiechu, Pani  Teresa Handzlik  -Inspektor  Referatu Organizacyjnego UG Lipowa, Ks. Proboszcz Mieczysław Grabowski, Pani Halina Krywult – Radna Gminy Lipowa, Pani  Iwona Jakubiec –Przewodnicząca Rady Rodziców.

W tematykę Dnia wprowadził wiersz  Marcina Brykczyńskiego „ O prawach dziecka ”                       w wykonaniu najmłodszych uczniów szkoły. Klasa IV przedstawiła inscenizację: „Historia o Św. Mikołaju” Ks. M. Malińskiego, korespondującą z treściami Dnia, jako że poruszała kwestie praw człowieka,  nawiązywała  do 6. grudnia- Mikołaja oraz doskonale wpisywała się w ideę wolontariatu, który pragniemy w naszej szkole propagować.

Po części artystycznej i prezentacji najmłodszych uczestników projektu ( starszaki), głos zabrała p. Władysława Klinowska -Deka, która przybliżyła zebranym ideę wolontariatu, a następnie P. Wójt, który skierował do dzieci wiele ciepłych słów. Wszyscy goście obdarowali zebranych słodyczami.  W ostatniej części spotkania ogłoszone zostały wyniki przeprowadzonych w ramach projektu konkursów:  Quizu wiedzowego na temat praw, gdzie wyłoniono klasowych ekspertów do spraw praw oraz konkursów plastycznych przeprowadzonych w dwóch kategoriach wiekowych.

Wyróżnieni w konkursach uczniowie zostali uhonorowani nagrodami zakupionymi ze środków UG w Lipowej i wręczonymi uroczyście przez p. Wójta oraz p. Dyrektor. Ogółem w konkursach wręczono 24 nagrody rzeczowe i cukierki  zakupione  ze środków GKRPA.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZEPROWADZONYCH KONKURSÓW

KONKURS WIEDZOWY

Uczniowie kl. III – VII wzięli udział  w konkursie wiedzy na temat praw. Był to pisemny Quiz, w wyniku którego wyłonieni zostali klasowi eksperci do spraw praw. Oto oni:

Kl. III – Rafał Podlaszewski – 9/9 pkt

Kl. IV – Filip Śliwa – 15/18 pkt

Kl. V- Laura Majcherek – 14/18 pkt

Kl. VI – Paweł Gembala – 15/18

Kl. VII – Magdalena Dobija – 17/18 pkt

 

KONKURS PLASTYCZNY

Zadaniem indywidualnym  dla wszystkich uczniów szkoły – kl. I-VII było wykonanie konkursowej pracy plastycznej, jako przemyślenia problematyki. Oddano wiele prac. Przykro mi trochę, że kl. VI tak słabo zaangażowała się w projekt i oddała tylko 3 prace. Liczę, że w przyszłym roku nadrobicie zaległości.

Wszyscy uczestnicy otrzymują od 5 do  10 punktów z zachowania za udział w konkursie szkolnym oraz celującą ocenę z plastyki.

Klasy I – III wypowiadały się plastycznie na temat: „ Ja i moje prawa”

W kategorii kl. I – III jury pod kierunkiem mgr G. Kozioł przyznało:

I – m-ce               – MARIA OLEK KL. III

II – m-ce              –OLIWIA KRYWULT  KL. II

III – m-ce            –PATRYCJA CAPANDA KL. II

WYRÓŻNIENIA : MICHAŁ  KUROWSKI KL. I, MARYSIA  SOWA KL. II, JULIA KOWALSKA KL. III, MAKSYMILIAN SOWA kl. I, OLIWIER SEMIK KL. II

 

KLASY IV- VII realizowały się w temacie:  „Nasze prawa – ważna i poważna sprawa”

W kategorii kl. IV – VII przyznano:

I – m-ce               -WIOLETA WANDZEL  KL. VII     

II – m-ce              -JULIA ĆWIKŁA  KL.IV

III – m-ce            – KACPER WANDZEL KL. IV

WYRÓŻNIENIA : JULIA HOWANIEC  KL. VI, JULIA WANDZEL KL. VII,  WIKTORIA KOWALSKA KL. V,  BARTOSZ ZOŃ KL. V, TOMASZ  JAKUBIEC KL. IV

 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE OTRZYMUJĄ STARSZAKI

W tym roku zaproponowałam współudział w naszych zmaganiach rodzicom ( poprzez pomoc swym dzieciom w realizacji tematu), bądź indywidualną refleksję plastyczną na temat  „Prawa mojego dziecka nie są mi obce”.  W analizie prac pod kątem wsparcia dziecka w realizacji tematu naszą uwagę zwróciła jedna praca i ta praca otrzymuje także wyróżnienie specjalne

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE –  KAROL JAKUBIEC  Z KL. I

 

Pedagog szkolny dziękuje wszystkim uczestnikom projektu, wychowawcom, nauczycielom, gościom  oraz rodzicom wspierającym dzieci w realizację zadania.

Maria Wandzel

 

Pedagog szkolny

zaprasza:

poniedziałek             godz. 10.45-1135 –  indywidualne konsultacje/sprawy wychowawcze

wtorek                        godz. 0950– 1035

                                     godz. 1150– 1235

                                            godz. 1345– 1445

środa                          godz. 08 00– 08 45

                                            godz. 0950– 1035

                                    godz. 1150– 12 35

godz. 1250– 1350 – zkk. kl. III

godz. 13 50– 1435

godz. 1440– 15 25 – ostatnia środa miesiąca, w którym nie ma zebrania- dyżur dla rodziców  (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

czwartek                   godz. 1045– 1130

 

ind. zajęcia rewalidacyjne

wtorek                         godz. 0850– 09 50 – kl. VII

godz. 1250– 1350kl. IV


                 OGŁOSZENIE PEDAGOGA

                          IV GMINNY DZIEŃ

                             ŻYCZLIWOŚCI

Drodzy Uczniowie i Rodzice. Pragnę zaprosić całą społeczność szkolną       i Przedszkolaki do czynnego włączenia się  w realizację 15 edycji projektu „Agresji NIE”, którego podsumowaniem będzie IV Gminny Dzień Życzliwości oraz Międzyszkolny Quiz o tytuł Gminnego Mistrza Dobrych Manier. Zaplanowanymi działaniami realizować będziemy zadania Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki wynikające z priorytetów MEN na bieżący rok szkolny: „Wychowanie do wartości”.

Kształtowanie pożądanych postaw społecznych jest niezwykle ważne we współczesnym świecie, a życzliwość i kultura życia na co dzień jest niezbędna   w utrzymywaniu poprawnych relacjach międzyludzkich/ koleżeńskich.  Nasz  happening daje okazję do refleksji nad naszym zachowaniem względem siebie    i innych oraz przypomnienia i utrwalenia zasad savoir vivre ‘u

Gminny Dzień Życzliwości będzie okazją do podsumowania klasowego etapu plebiscytu na najżyczliwszego ucznia i uczennicę.

Honorowy tytuł „Najżyczliwszego Ucznia/ Uczennicy –Orła Szkoły” zostanie przyznany w czerwcu.

Proszę o poważne zastanowienie się i życzę dokonania trafnego wyboru. Ponadto zapraszam do wzięcia udziału w zaplanowanych obowiązkowych zadaniach indywidualnych, które, by docenić Wasze refleksje nad problemem przybiorą formę konkursu.

Wasz pedagog

 

Regulamin konkursu na plakat pod hasłem „Życzliwość i uśmiech idą w parze … do radości i bezpieczeństwa”

 1. W konkursie biorą udział uczniowie kl. I – VI.
 2. Indywidualnie obmyślają, a następnie wykonują pracę konkursową -plakat (format A3 i większy), wykonany dowolną ( ciekawą) techniką, wyrażający protest uczniów przeciwko różnym formom agresji i propagujący kulturalny styl bycia
 3. Gotową pracę należy złożyć u wychowawców w terminie do 21 kwietnia.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.04. 2017r. podczas Gminnego Dnia Życzliwości
 5. Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone.
 6. Pedagog i SU proszą o wywiązanie się z zadania w terminie.Regulamin konkursu literackiegoChętnych uczniów klas młodszych zapraszamy do próbek poetyckich/ pisarskich w temacie: ŻYCZLIWOŚĆ
 7. ZADANIE KONKURSOWE DLA KLAS IV – VI
 8. ZADANIE KONKURSOWE DLA KLAS I – III

Zadaniem indywidualnym dla uczniów klas IV – VI jest praca literacka w dowolnej formie ( wiersz, list, opowiadanie, charakterystyka, opis, rozprawka ) rozwijająca myśl Tolmanna Pescha „Małe radości i drobne gesty życzliwości, są najpiękniejszymi iskierkami naszej codzienności…”

 

Klasy I – III oddadzą swe prace, w wersji papierowej, wychowawcom, klasy IV – VI -poloniście w nieprzekraczalnym terminie do 12. 06. 2015r.  Ponadto prosi się o przepisanie swojej pracy na komputerze, zapisanie jej na nośniku pamięci  i dostarczenie pedagogowi lub przesłanie e- mailem na adres:  maria_wandzel@ interia.pl     także do 12. O6., po to, by można je było zebrać w tradycyjny zbiorek literacki i edytować.

 

ZADANIA DLA WYCHOWAWCÓW

 1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej poświęconej tematowi
 2. Czuwanie nad realizacją zadań indywidualnych, dopilnowanie terminów, 3. Zebranie prac od uczniów
 3. Przeprowadzenie klasowego etapu plebiscytu na najżyczliwszego ucznia

i uczennicę.

ZADANIE DLA STARSZAKÓW

Plakat grupowy na temat życzliwości

Starszaki zaprezentują swój plakat na Gminnym Dniu Życzliwości 28.04. 2017r.

ZADANIA DLA SU

 1. Czuwanie nad plebiscytem na najżyczliwszego ucznia i uczennicę.
 2. Pomoc przy organizacji Dnia Życzliwości
 3. Wytypowanie i przygotowanie drużyny szkoły do Międzyszkolnego

Quizu o tytuł Gminnego mistrza Dobrych Manier i

ZADANIA DLA POLONISTY I PLASTYKA

 1. Wsparcie merytoryczne dla uczestników projektu
 2. czuwanie nad wywiązaniem się z zadania
 3. Pomoc w pracach jury przy wyborze najlepszych realizacji plastycznych i literackich
 4. ZADANIA DLA RODZICÓW
 1. Wsparcie dzieci i czuwanie nad sumienną realizacją zadań wynikających    z projektu
 2. Współuczestnictwo w happeningu

„Mów dziecku, że jest dobre,

że może, że potrafi…”

(Janusz Korczak)

Pedagog szkolny zaprasza:

poniedziałek                godz. 1200– 12.45– kl. I

wtorek                         godz. 7.20– 7. 50społ. dyżur dla uczniów  kl. III

środa                           godz. 07 20– 0750 –  dyżur dla uczniów i rodziców ( uzgod. telef.)

godz.08.05 – 08.50 – kl. V

godz. 1200– 12 45 – kl. IV

godz. 12.55-13.40– kl. II

godz. 14 45– 15 30 – VI-od 11XI – pierwsza i trzecia środa

                                                                                       m- ca zaj. dla dyslektyków

godz. 14 45 – 15. 30          ostatni czwartek  m-ca- indywidualne konsultacje/sprawy    wychowawcze/ konsultacje z rodzicami /wychowawcami/zespoły wych.

czwartek                    godz. 1350– 1435– kl. III

piątek                          godz. 7.20– 7 50społ. dyżur dla uczniów /rodziców

godz. 10 55– 11 40 –     indywidualne konsultacje/sprawy    wychowawcze/ konsultacje z rodzicami

godz. 1200– 12 45 – kl. VI- pierwszy piątek m-ca

ind. zajęcia rewalidacyjne

korekcyjno – kompensacyjne

środa                           godz. 0900– 1045– kl. III

czwartek                     godz. 14.45 – 15.45

Główne zadania do realizacji  od września do lutego 2017r.

„ W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo”

WRZESIEŃ

Bezpiecznie na drodze  i w szkole – Godzina dla bezpieczeństwa,  spotkanie z policjantem

 

PAŹDZIERNIK 

Kolejna edycja konkursu „ Najsympatyczniejszy uczeń, uczennica szkoły”- rozpoczęcie

Udział w programie „ Śniadanie daje moc!”

 

LISTOPAD

Realizujemy projekt „Szkolny Tydzień Praw Dziecka”

 

GRUDZIEŃ

Dbam o swoje zdrowie – warsztaty dla uczniów klas I – III

i IV – VI „Bezpiecznie w sieci”

 

STYCZEŃ

Program „ Ja czytam” – konkurs plastyczno – literacki  do utworu o tematyce związanej z bezpieczeństwem  ( link do lektury zaproponowanej przez pedagoga)

Bezpiecznie na ferie!!!

 

 

Dla Rodziców:

10 RAD DLA RODZICÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO

KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI.

 1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.

Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy – www.sieciaki. pl). Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

 

 1. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.

Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

 

 1. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi

    w Sieci.

Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.

 

 1. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.

Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

 

 1. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.

Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

 

 1. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.

Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

 

 1. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.

Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można

zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www. dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.

 

 1. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.

Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

 

 1. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.

Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie www.dzieckowsieci.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.

 

 1. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.

Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.

Materiał pozyskany ze stron fundacji DZIECI NICZYJE

 

Wkrótce część dalsza

M.W.


Dzień Praw

2015r. pod hasłem „Zdrowo, bezpiecznie, zgodnie z prawem” odbył się w naszej szkole VII Szkolny Dzień Praw Dziecka. Działanie było podsumowaniem realizowanego od kilku lat projektu edukacyjnego „ Szkoła ważnych praw”, w tym roku włączonego dodatkowo w działania Gminnej Kampanii Profilaktycznej „ Nie jesteś niewidzialny”.
Zadaniem projektu jest wprowadzenie w tematykę praw i obowiązków najmłodszych uczniów naszej placówki – starszaków, klas I – III oraz pogłębienie tej wiedzy i wykorzystanie jej w codziennych relacjach przez wszystkie podmioty Zespołu.
Główne cele to: kontynuacja działań nad doskonaleniem klimatu szkoły, maksymalizacja poczucia bezpieczeństwa, koleżeńskich relacji uczniowskich, podnoszenie świadomości w zakresie praw i obowiązków podejmowanych w latach ubiegłych. Jest to równocześnie moment przystąpienia klas I – VI do konkursu o tytuł Mistrza/ Mistrzyni uprzejmości, którego rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec roku szkolnego.
Realizację tegorocznego projektu zainaugurowaliśmy 20. XI z okazji II Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka– apelem, na którym odczytany został list Rzecznika praw dziecka oraz przydzielone zostały zadania zespołowe dla klas i starszaków oraz ogłoszone zostały przewidziane w ramach projektu konkursy. Zakończenie zadań projektu przewidziane jest na 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Zwieńczeniem tegorocznych działań było spotkanie społeczności szkolno – przedszkolnej z udziałem zaproszonych gości-p. H. Krywult-Radnej Gminy Lipowa, p. m. Bindy – Sapeta – Sołtysa Słotwiny, p. I. Jakubiec – przewodniczącej Rady Rodziców oraz Rodziców, które przebiegło wg planu:
1. INSCENIZACJA na temat praw w wykonaniu kl. II. (zdjęcia)
2. KONKURS dla kl. IV – VI na temat znajomości praw – po etapie klasowym do konkursu szkolnego wyłoniono dwuosobowe drużyny , które zmagały się z zadaniami pod czujnym okiem jury ( goście) na forum całej szkoły. ( zdjęcia)
3. W czasie, gdy starsi uczniowie zmagali się z zadaniami konkursowymi( zdjęcie), przedszkolaki i kl. I – III prezentowały zadania grupowe ( plakat: „0” „Już przedszkolak prawa ma, prawa zna i o zdrowie dba”, i wiersze do tematu: „ Prawo- kl. I, „ Zdrowie” – kl. II i „ Bezpieczeństwo” – kl. III)(4 zdjęcia –„0”, kl. I, II, III),
4. Ponadto dziecięca widownia miała okazję zdobyć drobne nagrody za poprawne odpowiedzi na pytania indywidualne dotyczące tematyki praw zadawane przez przewodniczącą SU – Martynkę.( może zdjęcie)
5. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla KL. I – VI na temat: „KAŻDE DZIECKO PRAWA MA, PRAWA ZNA I O ZDROWIE DBA” i ogłoszenie wyników :
W kategorii kl. I – III jury pod kierunkiem mgr G. Kozioł przyznało:
I – m-ce – WERONIKA TRACZ KL. II
II – m-ce – PATRYCJA PIETRASZKO KL. II
III – m-ce – MILENA KOWALCZYK KL. III
WYRÓŻNIENIA : MARTYNA KONIOR KL. III, BARTOSZ KONIOR KL. III, ANITA JASEK KL. I

W kategorii kl. IV – VI przyznano:
I – m-ce -MAŁGOSIA KONIOR KL. V
II – m-ce – PATRYCJA WOLNY KL.VI
III – m-ce – PAWEŁ GEMBALA KL. IV
WYRÓŻNIENIA : AGNIESZKA MROWIEC KL. VI, PIOTR JAKUBIEC KL. V I MARTYNA SADLIK KL. VI

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE OTRZYMAŁY ZA SWÓJ PLAKAT STARSZAKI

6 Przewodnicząca jury- p. Krywult ogłosiła zebranym wyniki konkursu dla kl. IV – VI.
I – m-ce – PATRYCJA WOLNY I MATEUSZ WIECZOREK – kl. VI.
II – m-ce – FRANEK ŁOBZOWSKI I PRZEMEK PIETRASZKO kl. IV
III – m-ce – DAGMARA JAKUBIEC I KONRAD PIETRASZKO – KL.V

7 Za udział w konkursach uczestnicy otrzymali nagrody, które wręczała p. I. Jakubiec
i p. Dyrektor. ( zdjęcia)

8 Na zakończenie wszyscy mieli okazję obejrzeć galerię prac plastycznych ( zdjęcie) oraz poczęstować się zdrowymi orzeszkami.
Pedagog dziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację tegorocznego projektu. Szczególne podziękowania kieruje do gości, którym sprawy dzieci są bliskie i tak ważne, że mimo swoich obowiązków, zawsze znajdują czas, by brać udział w działaniach na rzecz dzieci.


 

Ogłoszenie pedagoga

1 grudnia 2015 roku przystąpiliśmy do Gminnej Kampanii Profilaktycznej „Nie jestem Niewidzialny” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka .
Głównym celem Kampanii jest zwrócenie uwagi na Wasze potrzeby i problemy. Jednym z pierwszych zadań (oczywiście poza VII Szkolnym Dniem Praw Dziecka – 3. XII 2015r.), był udział w konkursie na logo całego przedsięwzięcia. Wzięło w nim udział 54 uczniów naszej szkoły ( ogromne brawa za zaangażowanie i piękne prace).
Z przyjemnością informuję, że włożony trud nie poszedł na marne, jako, że wśród bardzo dużej liczby znakomitych prac z wszystkich szkół Gminy, nasze dwie zyskały szczególne uznanie:

W kategorii klas I – III szkoły podstawowej:
I miejsce: Oliwia Jakubiec ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie.

w kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej:
I miejsce: Patrycja Wolny ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie.

Pedagog serdecznie gratuluje zwyciężczyniom oraz dziękuje wszystkim zaangażowanym w działanie. Wasze prace podziwiać będzie można na wystawie zorganizowanej na podsumowanie Kampanii w czerwcu 2016r. Tam też zwyciężczynie odbiorą nagrody, być może z rąk samego Rzecznika Praw Dziecka?. Brawo!!!
Przed nami jeszcze wiele wspaniałych zadań w ramach Kampanii. Zachęcam do aktywnego w niej udziału.
Wasz pedagog.

„Mów dziecku, że jest dobre,Nowy obraz
że może, że potrafi…”
(Janusz Korczak)
Pedagog szkolny zaprasza:

poniedziałek godz. 7.20- 7. 50 – społ. dyżur dla uczniów z-w kl. II

wtorek godz. 12.00-12.55- ind. zaj. terap. kl. VI
godz. 1255- 13 40 – kl. I
godz. 13 50- 14 35 – kl. III
godz. 14 45- 15 30 – VI
godz. 15 30- 16 00 – ostatni wtorek miesiąca- dyżur dla rodziców
( uzgod. telef.)

środa godz. 07:20- 07:50 – dyżur dla uczniów i rodziców
godz. 12:55- 13:40 – kl. IV
godz. 13:50- 14:35 – indywidualne konsultacje/sprawy wychowawcze/ konsultacje z rodzicami /wychowawcami/zespoły wych.

czwartek godz. 09.00- 09. 45 – kl. V
godz. 13:50- 14:35– kl. II

piątek godz. 7.20- 7 50 – społ. dyżur dla uczniów
ind. zajęcia rewalidacyjne
korekcyjno – kompensacyjne
środa godz. 13:50- 14:50- kl. V

Główne zadania do realizacji od września do lutego 2017r.
„ W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo”

WRZESIEŃ
Bezpiecznie na drodze – spotkanie z policjantem

PAŹDZIERNIK
Kolejna edycja konkursu „ Najsympatyczniejszy uczeń, uczennica szkoły”- rozpoczęcie
Udział w programie „ Zdrowe Nie Trudne!”

LISTOPAD
Realizujemy projekt „Szkolny Tydzień Praw Dziecka”

GRUDZIEŃ
Dbam o swoje zdrowie – warsztaty dla uczniów klas I – III
i IV – VI „Bezpiecznie w sieci”

STYCZEŃ
Program „ Ja czytam” – konkurs plastyczno – literacki do utworu o tematyce związanej z bezpieczeństwem ( link do lektury zaproponowanej przez pedagoga wkrótce)

Dla Rodziców:

Jak określać dziecku granice?

Rodzice chyba zapomnieli, iż dzieci bardziej niż czegokolwiek innego potrzebują zasad życia, które jasno ustalają, co jest dobre, a co złe.
R. Coles

Czasem słyszy się takie stwierdzenie: „To przekracza wszelkie granice”. O co chodzi? O jakie granice? Co zostało przekroczone?
W wychowaniu codziennością są sytuacje, w których rodzice i wychowawcy zmierzają się z pragnieniami czy kaprysami dzieci, ich dobrym bądź uciążliwym czy wręcz nieznośnym zachowaniem.
Oto kilka przykładów:
• Nie będę tego jadł. To jest niedobre.
• Kup mi grę. Aaaaaaaaaaaaa…!!! (wrzask na cały sklep).
• Pani w szkole jest głupia i wstrętna. Nie pójdę tam więcej.
• Nie zostawiaj mnie w przedszkolu. Nie kochasz mnie.
• Co się pani czepia? Zawsze tylko mnie pani widzi!

Nie jest łatwo odróżnić kaprysy dzieci od ich rzeczywistych potrzeb. Zresztą do jednego i drugiego dzieci mają prawo. Dopiero reakcja dorosłego może przyczynić się do tego, że dziecko samo spostrzeże różnicę i wyciągnie wnioski albo – wprost przeciwnie – utwierdzi się w przekonaniu, że wszystko mu wolno.

Życie dziecka jest jak droga. Jeśli droga jest dobrze oznakowana, to dziecko bezpiecznie osiągnie cel.
Nie ma wychowania tam, gdzie nie ma oznakowanych szlaków, po których można się bezpiecznie poruszać.

Na podstawie programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców www.ore.edu.pl
Źródło: www.swierszczyk.pl/dla-rodzicow

Wkrótce część dalsza
M.W.


DOPALACZE

Dopalacze to substytuty, czyli zamienniki narkotyków, substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, spożywane w celu wywołania efektów w Ośrodkowym Układzie Nerwowym. Przypomnijmy, że dopalacze wywołują w organizmie takie skutki uboczne jak: • nagłe osłabienie, zmęczenie, zaburzenie równowagi, całkowity brak kontroli swojego zachowania i poważne trudności w poruszaniu się, • zaburzenia żołądkowo – jelitowe: nudności, biegunkę, wymioty, • kłopoty z krążeniem, problemy z oddychaniem, • podwyższenie temperatury ciała nawet do 40 ºC, • śpiączkę lub bezsenność, • dezorientację, zaburzenia percepcji i świadomości, • halucynacje wzrokowe i słuchowe, • niemożność skupienia uwagi, lęki i urojenia oraz uaktywnienie chorób psychicznych, • podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, zgrzytanie zębami, szczękościsk, oczopląs, • stany depresyjne, halucynacje i omamy, • ostre stany psychotyczne, uporczywe myśli i działania samobójcze, trwały, ciężki uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć człowieka.

 

SKUTKI PRAWNE ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII:
art. 59 u. o. p. n. – kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10,

art. 62 ust. 1 u. o. p. n. – kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,

art 160 par 1 kk – kto, naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Rodzinna profilaktyka uzależnień

Kochanie i wychowanie dziecka jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem, będącym wyzwaniem nawet dla najbardziej wytrwałego rodzica.

Zachowanie dobrej relacji z dzieckiem jest podstawą wszelkich dalszych oddziaływań, najważniejszym elementem umożliwiającym wpływ na dziecko. Zachowanie dobrej relacji nie oznacza zgadzania się  na wszystko, czego dziecko chce od nas. Wymaga stałego weryfikowania czego dziecko chce od nas. Wymaga stałego weryfikowania swoich oczekiwań dotyczących dziecka, tak by na pierwszym planie było sprzyjanie jego rozwojowi zgodne z jego możliwościami i uwzględniające jego trudności.

Rodzice potrzebują informacji i pomocy w wysiłkach, które podejmują, by mieć dobre stosunki ze swoimi dziećmi.

Poniżej podaję linki stron, na których zamieszczono informacje pomocne w wychowaniu dzieci:


 

PEDAGOG INFORMUJE……

AKCJA „ Nie pal przy mnie proszę” 

W ramach profilaktyki antynikotynowej w naszej szkole w  kwietniu  pielęgniarka szkolna wraz z pedagogiem przeprowadziły  klasach IV – VI zajęcia z elementami programu „ Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Równolegle Szkoła przystąpiła do realizacji trzeciej  edycji programu profilaktyki palenia tytoniu dla klas I – III „ Nie pal przy mnie proszę” także wchodzącego w zakres zadań Szkolnego Programu Profilaktyki.

W ramach programu zostanie przeprowadzony cykl zajęć profilaktycznych dla uczniów kl. I – III , który pozwoli  najmłodszym  znaleźć odpowiedź na pytania:  Co to jest zdrowie?  , Od czego zależy nasze zdrowie?, Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?, Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone? podsumowane  tematem kluczowym „ NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ”.

Na zakończenie cyklu przewidywany jest konkurs plastyczny dla wszystkich uczestników ( etap szkolny). Trzy najlepsze prace przejdą do etapu powiatowego, pozostałe prace wyeksponowane zostaną w szkole. Szczegóły w regulaminie dostępnym poniżej.

Gorąco zachęcam do zaangażowania w konkurs, bo warto. W ubiegłorocznej edycji wszystkie wysłane prace zostały nagrodzone (pierwsze i trzecie miejsce oraz wyróżnienie na forum powiatu).

 

 

Nowy obraz     „Mów dziecku, że jest dobre,

że może, że potrafi…”

(Janusz Korczak)

Pedagog szkolny zaprasza:

 

poniedziałek           godz. 10.00-1140 –  indywidualne konsultacje/sprawy wychowawcze/ konsultacje z rodzicami/wychowawcami

godz. 1300– 1400 – przedszkole EFS

środa
godz. 07 15– 07 45 –  dyżur dla uczniów i rodziców

godz. 08 05– 08 50 – kl. VI

godz. 1255– 13 40 – kl. I

godz. 13 50– 14 35 – kl. V

godz. 14 45– 15 30 – IV

godz. 15 30– 16 00ostatnia środa miesiąca – dyżur dla rodziców

czwartek
godz. 1255– 13 40 – kl. II

godz. 1350– 1435 –   zaj. terapeut. kl. I – EFS

piątek
godz. 7.10– 7 55 – kl. III

ind. zajęcia rewalidacyjne
korekcyjno – kompensacyjne

czwartek
godz. 1445– 1545– kl. IV

 

Główne zadania do realizacji  od lutego do czerwca 2015r.

„ W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo”

LUTY      

Bezpieczne  ferie

MARZEC

Dbam o swoje zdrowie – warsztaty dla uczniów klas IV – VI na temat  zagrożeń  cywilizacyjnych – używki

KWIECIEŃ

Projekt „ Nie pal przy mnie proszę” kl. I – III

MAJ/ CZERWIEC

Projekt – „ Agresji –NIE!” edycja 13

Gminny Dzień Życzliwości

IV Quiz o Tytuł Gminnego Mistrza Dobrych Manier

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na najsympatyczniejszego ucznia i uczennicę szkoły

 

 

Dla Rodziców:

DZIECKO OFIARĄ PRZEMOCY.
10 SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH

Istnieją sygnały, które pozwalają rodzicom rozpoznać, czy dziecko padło ofiarą przemocy, czy też w jakikolwiek sposób czuje się zagrożone poza domem i nie potrafi poprosić dorosłych o pomoc.

Należy przyjrzeć się baczniej niż dotąd zachowaniu dziecka i zwrócić uwagę na następujące zmiany:

 1. Wraca coraz później ze szkoły, nie chce wychodzić z domu w czasie wolnym.
 2. Opuszcza lekcje, zaczyna wagarować, tłumacząc się, że nie lubi chodzić do szkoły.
 3. Wraca z sińcami, zadrapaniami, jest obolałe, ma zniszczone ubranie, a zapytane o powód unika odpowiedzi lub reaguje agresywnie.
 4. Często przejawia duże zmiany nastroju, od apatii do nagłych wybuchów agresji bez widocznej przyczyny.
 5. Wielokrotnie prosi o pieniądze na zakup coraz to nowych książek lub przyborów szkolnych, tłumacząc niejasno przyczyny „zgubienia”, domaga się od rodziców coraz większych sum pieniędzy na bliżej nieokreślone zakupy.
 6. Traci zainteresowanie nauką, nie chce być aktywne na lekcji, ma coraz gorsze stopnie.
 7. Nie ma kolegów, nie chce chodzić na szkolne imprezy, nie chce uczestniczyć w wycieczkach szkolnych.
 8. Nie jest zapraszane przez kolegów, samo też nie przyprowadza do domu znajomych.
 9. Skarży się na częste bóle głowy, brzucha, źle sypia.
 10. Staje się agresywne wobec domowników (często tego typu zachowanie może być sposobem odreagowania na przemoc w szkole).

 

PEDAGOG SZKOLNY RADZI:

NARKOTYKI/ DOPALACZE– CO RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN

Jak poznać, że dziecko zażywa narkotyki?

Objawy ogólne:

– zmiana stylu życia, ubierania się i znajomych                 

– unikanie wszelkich rozmów i nagłe oddalenie psychiczne                     

– problemy w szkole               

– nagłe wyjścia z domu                      

– krótkie telefony                   

– zaniedbywanie obowiązków                      

– nieprzywiązywanie wagi do stroju            

– zmiany nawyków żywieniowych               

– zmiany trybu życia (na przykład długie przesiadywanie w nocy lub wręcz przeciwnie)                   

– spadek wagi ciała                

– wydawanie coraz większych sum pieniędzy                    

– apatia lub senność               

– nagłe wybuchy agresji                    

– wynoszenie z domu cenniejszych przedmiotów               

– używanie narkomańskiego slangu            

– psychozy i lęki                      

 

ŚRODKI ODURZAJĄCE – GDZIE SZUKAĆ POMOCY

PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE:
www.narkotyk.pl www.nie.pl www.dragi.hg.pl

Antynarkotykowa Poradnia Internetowa

www.narkomania.org.pl

 

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMATYKĄ NARKOMANII:

 1. Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii ,,Monar” Zarząd Główny 00-681 Warszawa, ul. Hoża 57, tel. (0-22) 821 13 59, (0-22) 821 22 33
 2. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Zarząd Główny i Punkt Konsultacyjny 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 10a m 21, tel. (0-22) 827 22 43, (0-22) 828 26 73
 3. Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych ,,Powrót z U” Zarząd Główny 01-605 Warszawa, ul. Dziennikarska 11, tel. (0-22) 39 03 83
 4. Centrum Psychologicznej Pomocy Rodzinie Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny przy Towarzystwie „Powrót z U” 00-519 Warszawa, ul. Wspólna 35/8, tel. (0-22) 621 11 51
 5. Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny „Pogotowie Makowe” przy Towarzystwie „Powrót z U” 02-620 Warszawa, ul. Puławska 120/124, tel. (0-22) 844 44 70 Infilinia: tel. 0-800 120 359
 6. Katolicki Ruch Antynarkotyczny ,,Karan” 03-750 Warszawa 4, box 206, ul. Grodzieńska 65, tel. (0-22) 618 65 97
 7. Zespół do walki z narkomanią Komendy Głównej Policji 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148, tel. (0-22) 601-23-84
 8. Telefon Zaufania ds. Uzależnień i AIDS 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 23/14, tel. (0-22) 628 03 36
 9. Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży ul. Barkowska 167 c, 43-346 Bielsko-Biała, tel.: (33) 816-07-67 fax: (33) 816-07-67

e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl  www: www.nadzieja.bielsko.pl

 

 1. Śląska Fundacja „Błękitny Krzyż” Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, ul. Mostowa 1 43-300 Bielsko Biała tel.: (33) 822-79-83 fax: (33) 822-79-83
 2. SPZOZ Bielsko-Biała Poradnia Leczenia Uzależnień Lekowych, ul. Mostowa 1 Bielsko-Biała tel.: (33) 812-30-42 fax: (33) 811-39-23

INNE PLACÓWKI:

 1. punkty konsultacyjne MONAR (M),
 2. ,,Pogotowie makowe” i poradnie Towarzystwa ,,Powrót z U” (PU),
 3. punkty (oddziały) Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii (TZN),

PRZYDATNE TELEFONY:

0 801 199 990 Narkotyki – Narkomania – Ogólnopolski Telefon Zaufania     Telefon oferuje: informację o sieci profesjonalnej pomocy, miniedukację, wsparcie psychologiczne.     Czynny: codziennie od godz. 16.00 do 21.00     Całe połączenie płatne tylko 35 gr.

0 800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN     Telefon oferuje: informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami.     Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00     Połączenie bezpłatne.

0 800 120 226 Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania     Czynny: całą dobę     Połączenie bezpłatne, telefon anonimowy.

0 800 2 000 2 Niebieska linia – przemoc w rodzinie     Czynny: całą dobę     Połączenie bezpłatne.

0 800 20 148 Anonimowa policyjna linia specjalna     Czynny: całą dobę     Połączenie bezpłatne, telefon anonimowy.

0 800 120 359 Infolinia Pogotowia Makowego

LITERATURA FACHOWA:

 1. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki. Timothy Dimoff, Steve Carper
 2. Narkomania – mity i rzeczywistość. Michael Gossop
 3. Choroby. Prognozy XXI wieku. Matt Ridley
 4. Ty zaraziłeś ich narkomanią. Marek Kotański
 5. Jak uchronić dziecko od narkotyków i alkoholu?- materiał dydaktyczny
 6. Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego?- materiał dydaktyczny

program wych.           SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZK. P. P 2014          SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI