Ogłoszenia

OGŁOSZENIE PEDAGOGA I SU

 

Uwaga Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Przystępujemy do realizacji kolejnej edycji programu „ Agresji  NIE!”. Zadania programu korespondują z apelem Pana Marka Michalaka, skierowanym do szkół, o czynne włączenie się w społeczną kampanię Rzecznika Praw Dziecka „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”.  Nasze działania zakończone zostaną Happeningiem: „ Gminny Dzień Życzliwości” oraz V Quizem o Tytuł Gminnego Mistrza Dobrych Manier”.

Zadania do realizacji w ramach tegorocznych działań:

  1. Przeprowadzenie w klasach I – VII zajęć na temat zainicjowany przez Rzecznika, ze zwróceniem uwagi na problemy w poszczególnych klasach oraz kulturę słowa( PEDAGOG )
  2. Przeprowadzenia na godzinie wychowawczej oraz świetlicy zajęć na temat savoir vivre’u. ( 14.05.-18.05- WYCHOWAWCY oraz ŚWIETLICA SZKOLNA)

3.Indywidualna praca plastyczna  uczniów kl. I- III na temat  „Nasza szkoła przyjazna i wesoła”              (ciekawa technika,  format A 3)( PLASTYK)

  1. Indywidualna praca plastyczna uczniów kl. IV VII na temat  „Powiedzmy stop szkolnej  agresji”       ( ciekawa technika , format A 3)(PLASTYK)

Prace plastyczne  należy oddać nauczycielowi plastyki do 30 maja.

  1. Wypracowanie – przemyślenia uczniów kl. IV- VII i chętnych z kl. III w dowolnej formie ( wiersz, opowiadanie, rozprawka, list, ….)na temat do wyboru:

„ Nie czyń złego mi kolego!”

„ Dobre relacje między nami  kolegami”

„Mówię STOP szkolnej agresji”

Prace literackie w rękopisie uczniowie przekazują polonistom, zaś na nośniku  ew. pocztą e -mail (dokument  Word )– pedagogowi  do 28. 05.

  1. SU wytypuje trzyosobową reprezentację do Quizu o tytuł Gminnego Mistrza Dobrych Manier 2018.

ZADANIE DLA STARSZAKÓW

PRZYGOTOWANIE  ZBIOROWEGO  PLAKATU  PROMUJĄCEGO  ŻYCZLIWOŚĆ

ZADANIE DLA BIBLIOTEKI –

Udostępnienie literatury związanej z tematyką Dnia

SU i pedagog szkolny

 


„W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej siedziby”

 

____________________________________________________________________________

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w roznoszenie noworocznych kalendarzy szkolnych oraz sponsorom, dzięki którym udało się wydanie tegorocznego kalendarza.

Szczególne podziękowania kierujemy dla firm:

 

„SEMBUD”

Adam Semik

Ks. J. Popiełuszki 164


Bez tytułu


Radca prawny

mgr Mariusz Grzegorz Cichoń


Beata Katarzyna Przybyłko

Lipowa 911


Bez tytułu


Bez tytułu


Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r.  weszły w życie nowe  przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej nadal wpływają zwroty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego do klas od I do III szkoły podstawowej. Dokonane wpłaty będą sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot  nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej.

 

Maria Wołk
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego
Ministerstwo Edukacji Narodowej