Konkursy

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie

Zaprasza do udziału

 

W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

„Śladami Orła Białego”

 

Regulamin

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im Orła Białego w Słotwinie

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa śląskiego

3. Cele konkursu:

a) Rozbudzanie zainteresowańuczniów historiąi tradycjąsymboli narodowych

b) Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej oraz kształcenie wrażliwości

estetycznej.

c) Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci

4. Warunki uczestnictwa:

Tematyka prac obejmuje:

-  przedstawienie wizerunku Orła Białego w Legendzie oraz w piosenkach patriotycznych

Technika pracy:

- rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane,

Format pracy:  A3

Ilość prac: każdy uczeń wykonuje tylko 1 pracę,

Każda praca powinna być opatrzona metryką zawierającą:

·        imię, nazwisko i wiek autora

·        adres szkoły, telefon, e-mail,

·        imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.

Termin dostarczenia prac osobiście lub pocztą (liczy się data dotarcia pracy do placówki)  25.10.2013 r.

Na adres:

Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Słotwinie,

Słotwina 81

34-324 Lipowa

 

Powołane Jury oceniać będzie szczególności:

- kreatywność i estetykę

- samodzielność wykonania

- dobór materiałów i technik plastycznych

- ciekawe i oryginalne podejście do tematu

Jury przyzna miejsca (I, II, III) w dwóch kategoriach: klasy 1-3 i 4-6. Jury może przyznać wyróżnienie.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich opiekunowie imienne podziękowania.

Szkoły zostaną poinformowane o terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród.

Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brały udziału w konkursie

Wszystkie prace oraz prawa do ich publikowania przechodzą na własność organizatora

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Dodatkowe informacje:

tel. 33 867 13 25

www:  http://spslotwina.edu.pl

e-mail: spslotwina@op.pl

Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z akceptacją regulaminu

oraz zgodą na publikacje danych osobowych.

Organizator konkursu

Zespół Szkolno Przedszkolny im Orła Białego w Słotwinie

Gabriela Kozioł