Konkursy

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie

Zaprasza do udziału

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

 „Mój dom, moja miejscowość, moja Ojczyzna

Organizowanym w ramach obchodów Święta Niepodległości i Święta Szkoły.

 

Regulamin

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im Orła Białego w Słotwinie

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych.

3. Cele konkursu:

a) Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

b) Budzenie szacunku dla tradycji 11.XI

b) Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej oraz kształcenie wrażliwości estetycznej inspirowanej historią

c) Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci

4. Warunki uczestnictwa:

Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, itp.

Technika pracy:

- rysunek, malarstwo, collage, grafika, itp.

Format pracy: A3

Ilość prac: każdy uczeń wykonuje tylko 1 pracę.

Każda praca powinna być opatrzona metryką zawierającą:

  • imię, nazwisko i wiek autora
  • adres szkoły, telefon, e-mail,
  • imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.

Termin dostarczenia prac 24.10.2014r

Na adres:

Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Słotwinie,

Słotwina 81

34-324 Lipowa

 5. Postanowienia końcowe

Powołane Jury oceniać będzie szczególności:

- kreatywność i estetykę

- samodzielność wykonania

- dobór materiałów i technik plastycznych

- ciekawe i oryginalne podejście do tematu

Jury przyzna miejsca (I, II, III) w dwóch kategoriach: klasy 1-3 i 4-6. Jury może przyznać wyróżnienie.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich opiekunowie imienne podziękowania.

Szkoły zostaną poinformowane o terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród.

Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brały udziału w konkursie

Wszystkie prace oraz prawa do ich publikowania przechodzą na własność organizatora

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Dodatkowe informacje:

tel. 33 867 13 25

www: http://spslotwina.edu.pl

e-mail: spslotwina@op.pl

Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikacje danych osobowych.

Organizator konkursu

Zespół Szkolno Przedszkolny im Orła Białego w Słotwinie

mgr Gabriela Kozioł